AKC Breeder of Merit
Bernese Mountain Dogs
Bernese Mountain Dog Breeding Program
Bernese Mountain Dog - Males
Bernese Mountain Dogs - Females
Bernese Mountain Dog Memorials
Bernese Mountain Dog National Specialty
Bernese Mountain Dog Special Announcements
History of our Irish Setters
Our Irish Setters
History of our Tibetan Spaniels
Our Tibetan Spaniels
Contact Information

AM. CH. Kadoo's Gannon v Santera

AM. CH. Kadoo's Gannon v Santera
Benno v Ehrenzell
Kay v Blaumatthof
Mutz v Waldacker
Arthos v Waldacker
Nora v Bernetta
Centa v Reichenbrunnen
INT. Ch. Cacib Asso v Hogerbuur
Dorette v Lohn
Coco v Oberjostenberg
Orio v Barnerhof
INT. Ch. Hylas v Vindonissa
INT. OEST. Ch. Essy v Barnerhof
Era v Kellerweidhof
Udo v D Gotthelfsegg
Klara v Sumiswald
AM. Ch. Dallybeck's K Swiss
AM. Ch. Donar v Mutschen
Hansi v Seewadel
Argo v Freibach
Cora v Seewadel
Assi v Mutschen
Grey vWaldacker
Odette v Mutschen
AM. Ch. Dallybeck's Evening Star
AM. Ch. Alex v Weissenburg
Kai v Tonisbach
Ericka v Sadelbuur
AM. Ch. Dallybeck's Cresta v Bergita, CD
AM. Ch. Broken Oaks Dieter v Arjana, CD
AM. BER. Ch. Broken Oaks Bergita, CDX, TD
2022 Santera Kennel